apac守望先锋小组赛:对境莫任心,对心莫任境,出自哪里?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2022/12/02 04:50:30
对境莫任心,对心莫任境是否出自林语堂先生的文章,是哪一篇文章?如果不是请告诉我出自哪里?万分感谢!

陈抟老祖经典名作 《睡答》
--------------------------------------------------------------------------------

白云先生卧华山之颠,方醒。有衣冠子金励问曰;“先生以一睡收天地之混沌,以一觉破今古之往来。妙哉!睡也。睡亦有道乎?”

先生答曰;“有道。凡人之睡也,先睡目,后睡心;吾之睡也,先睡心,后睡目。凡人之醒也,先醒心,后醒目;吾之醒也,先醒目,后醒心。心醒,因见心,乃见世;心睡,不见世,并不见心。

宇宙以来,治世者,以玄圭封,以白鱼胜;出世者,以黄鹤去,以青牛度;训世者,以赤字推,以绿图画。吾尽付之无心也。睡无心,醒亦无心。”

励曰;“睡可无心,醒焉能无心?”

先生答曰;“凡人于梦处醒,故醒不醒;吾心于醒处梦,故梦不梦。故善吾醒,乃所以善吾睡;善吾睡,乃所以善吾醒。”

励曰;“吾欲学至无心,如何则可?”

先生答曰;“对境莫任心,对心莫任境。如是已矣,焉知其他。”因示以诗云;

“常人无所重,惟睡乃为重;举世此为息,魂离神不动。觉来无所知,知来心愈用;堪笑尘世中,不知梦是梦。”

白云先生卧华山之颠,方醒。有衣冠子金励问曰;“先生以一睡收天地之混沌,以一觉破今古之往来。妙哉!睡也。睡亦有道乎?”

先生答曰;“有道。凡人之睡也,先睡目,后睡心;吾之睡也,先睡心,后睡目。凡人之醒也,先醒心,后醒目;吾之醒也,先醒目,后醒心。心醒,因见心,乃见世;心睡,不见世,并不见心。

宇宙以来,治世者,以玄圭封,以白鱼胜;出世者,以黄鹤去,以青牛度;训世者,以赤字推,以绿图画。吾尽付之无心也。睡无心,醒亦无心。”

励曰;“睡可无心,醒焉能无心?”

先生答曰;“凡人于梦处醒,故醒不醒;吾心于醒处梦,故梦不梦。故善吾醒,乃所以善吾睡;善吾睡,乃所以善吾醒。”

励曰;“吾欲学至无心,如何则可?”

先生答曰;“对境莫任心,对心莫任境。如是已矣,焉知其他。”因示以诗云;

“常人无所重,惟睡乃为重;举世此为息,魂离神不动。觉来无所知,知来心愈用;堪笑尘世中,不知梦是梦。”

这个人听说过,那句话却没听说过,